Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Všeobecná ustanovení

Zasláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím (4C minerals, s.r.o., IČ 285 05 841, provozujícím internetový obchod s kameny a šperky na adrese http://shop.4cminerals.cz) a kupujícím.

Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího. Rozměry, hmotnost, lokalita původu i příslušná(é) fotografie odpovídají vlastnostem každého jednotlivého předmětu. Kupující může před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření nebo doplnění těchto údajů. Všechny fotografie jsou chráněny autorským právem.
2) Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží ve stavu v souladu se specifikací podle uvedeného popisu.
3) Místem doručení zboží je adresa pro doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Objednání zboží a uzavření smlouvy

1) Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených 
v objednávkovém formuláři kupujícím.
2) K uzavření kupní smlouvy je nutné potvrzení objednávky prodávajícím. Toto potvrzení objednávky bude zasláno na emailovou adresu kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky, při platbě předem 
a zásilkách do zahraničí společně se zálohovou fakturou.
3) Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za zboží včetně dodacích nákladů (poštovné, dobírka) uvedenou v potvrzení objednávky.
4) Kupující má právo jím odeslanou objednávku stornovat oznámením zaslaným na emailovou adresu prodávajícího [email protected] nejpozději do jedné hodiny po odeslání objednávky.
5) Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny a podobně – požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. e-mailem nebo telefonicky). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.
6) Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky v případě, že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné.
7) Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit nebo odmítnout.

Odstoupení od smlouvy

1) Zákazník má v souladu s §53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, byla-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.
2) Kupující oznámí odstoupení od smlouvy zasláním emailu na adresu [email protected] nebo písemně na adresu prodejny: 4C minerals, s.r.o., Korunní 29, 12000 Praha 2 – Vinohrady.
3) Kupující zašle zboží na vlastní náklady zpět na adresu 4C minerals, s.r.o., Korunní 29, 120 00 Praha 2. Vracené zboží spolu s originálem prodejního dokladu musí být doručeno na danou adresu nejpozději 14. den lhůty pro vrácení.
4) Vrácené zboží musí být kompletní dle kupní smlouvy, nesmí vykazovat známky poškození. V opačném případě prodávající může zboží odmítnout nebo po domluvě po kupujícím požadovat úměrnou náhradu z kupní ceny.
5) V případě bezproblémového vrácení zboží bez udání důvodu převede prodávající plnou cenu na účet kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Z této ceny bude odečteno dopravné.

Poškozená zásilka

Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce. Při převzetí zásilky vždy zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

Evidence a ochrana osobních údajů

Veškeré kupujícím poskytnuté osobní údaje budou použity výhradně pro obchodní účely prodávajícího a nebudou poskytnuty třetím osobám. Jedinou výjimku tvoří externí dopravci zásilek (Česká pošta s.p.apod.). Se všemi údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

1) Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku.
2) Stříbrné šperky v našem e-shopu jsou vyrobeny ze stříbra o ryzosti 925/000. Jsou označené ryzostní značkou 925/000, od váhy 3g za kus a výše jsou šperky označeny odpovědnostní značkou a puncovní značkou (viz. Seznam Puncovních značek)

0
    0
    Your cart
    Your cart is emptyBack to the shop